Styrelse

Enligt den svenska aktiebolagslagen är styrelsen, som väljs av aktieägarna, ytterst ansvarig för organisation och ledning av företaget. Rezidors bolagsordning föreskriver att styrelsen ska bestå av minst tre och högst femton ledamöter. Vidare måste VD och minst hälften av styrelseledamöterna i ett företag, enligt den svenska aktiebolagslagen, vara bosatta i ett EES­land, såvida inte Bolagsverket beviljar ett undantag från detta krav. För att uppfylla kravet om hemvist beviljades Rezidor ett undantag den 13 mars 2012 för Barry W. Wilson.

Varje år anger styrelsen sitt sätt att arbeta i en skriftlig arbetsordning som definierar styrelsens ansvar. Arbetsordningen reglerar den interna arbetsfördelningen mellan styrelsen och dess utskott, inklusive ordförandens roll, hur styrelsen fattar beslut, dess mötesschema, rutiner för sammankallande, dagordning och mötesprotokoll, men även styrelsens utvärdering vad gäller bokföring, revision och redovisning. Styrelsen har dessutom antagit särskilda skriftliga arbetsordningar för revisions-, ersättnings- och finansutskotten.

Arbetsordningen styr även hur styrelsen ska erhålla information och underlag som är av betydelse för dess arbete och för att kunna fatta välgrundade beslut. Styrelsen har också fastställt instruktioner för VD och för den finansiella rapporteringen till styrelsen och har dessutom antagit andra särskilda styrdokument, däribland en finanspolicy, en kommunikations- och IR-policy samt en affärsetisk kod.

Styrelsens ansvar omfattar övervakning av VD:s arbete genom fortlöpande granskningar under året. Styrelsen ansvarar dessutom för att Rezidors organisation, förvaltning och riktlinjer för administrationen av företagets intressen är adekvat strukturerade och att det finns en tillfredsställande intern kontroll. Styrelsens ansvar omfattar även att sätta upp strategier och mål, att upprätta särskilda kontrollinstrument, att besluta om större förvärv genom sammanslagningar och avvecklande av verksamheter, andra stora investeringar, depositioner och lån i enlighet med finanspolicyn och att publicera finansiella rapporter, samt att utvärdera förvaltningen av verksamheten och successionsplaner för befattningshavare i koncernledningen.

Förutom verksamheten i revisions-, ersättnings och finansutskotten har det inte skett någon fördelning av arbete bland styrelseledamöterna.

Styrelsen ska biträdas av en sekreterare, som inte är ledamot av styrelsen. Rezidors chefsjurist, Marianne Ruhngård, var sekreterare vid alla styrelsemöten och alla utskottsmöten under 2011.

Styrelseledamöternas oberoende

Ingen av styrelseledamöterna valda av aktieägarna vid årsstämman är anställd av Rezidor eller något annat bolag inom koncernen. Med utgångspunkt i Valberedningens bedömning inför årsstämman 2012 som publicerades den 23 mars 2012 och den svenska koden för bolagsstyrning görs följande bedömning beträffande styrelseledamöternas oberoende. Göte Dahlin, Barry W. Wilson, Staffan Bohman och Anders Moberg är oberoende styrelseledamöter i förhållande till företaget och ledningen liksom i förhållande till huvudägarna. Hubert Joly var, och Trudy Rautio, Elizabeth Bastoni och Wendy Nelson är oberoende styrelseledamöter i förhållande till företaget och ledningen men är inte oberoende i förhållande till huvudägare, eftersom de är närstående till Carlson.

Enligt gällande arbetsordning som antagits av styrelsen ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år utöver det konstituerande styrelsesammanträdet och i övrigt vid behov. Under 2012 hade styrelsen tolv sammanträden, inclusive det konstituerande styrelsesammanträdet. Fyra av styrelsens sammanträden sammanföll med avgivande av de externa finansiella rapporterna.

I juli deltog styrelsens ledamöter dessutom i ett tvådagarsmöte rörande strategiska frågor. I november hölls ett sammanträde om 2013 års budget. Revisionsrelaterade frågor har varit en särskild punkt på dagordningen under minst ett styrelsesammanträde per år och i samband därmed har styrelsen även sammanträtt med företagets revisor utan att VD eller någon annan i företagsledningen varit närvarande. Under 2012 har styrelsen arbetat i enlighet med den antagna arbetsordningen. De huvudsakliga aktiviteterna under 2012 var följande:

 • Anta en budget för 2013 och en affärsplan för 2013–2015.
 • Granska och övervaka genomförandet av Route 2015 och Project FIT
 • Utvärdera lönsamhetsmål och potentiella lönsamhetsförbättringar
 • Diskutera och godkänna vissa hotellprojekt och investeringar som uppfyller uppsatta kriterier
 • Bedöma utvecklingsstrategin för varumärkena och godkänna det strategiska samarbetsavtalet för varumärket Regent
 • Hålla sig informerad om bolagets och koncernens finansiella ställning, utvärdera kreditfaciliteter och kapitalbehov
 • Hålla sig informerad om bolagets aktiviteter inom kapitalförvaltning och godkännande av vissa transaktioner
 • Planering och tillsättande av Kurt Ritters efterträdare som företagets koncernchef och VD
 • Granska strategin för varumärket Park Inn by Radisson och bevaka utvecklingen
 • Utvärdera den interna kontrollen
 • Utvärdera aktiviteter hänförda till definierade fokushotell.

Styrelsen ska hålla kontakt med revisorerna om planerna för revisionsarbetet och utvärdera vilka åtgärder som skall vidtas på grundval av revisorernas rapportering. Större affärsområden ges möjlighet att ge en fördjupad presentation av sin verksamhet vid ett styrelsemöte minst en gång per år.

Styrelseutskott 2013

Nedan är en sammanfattning av våra utskott och dess medlemmar.
Ordförande OrdförandeUtskottsledamot Ledamot
  Revisionsutskottet Ersättningsutskottet
TRUDY RAUTIO ChairpersonCommittee Member
STAFFAN BOHMAN ChairpersonCommittee Member 
GÖTE DAHLIN Committee Member 
ANDERS MOBERG Committee Member
WENDY NELSON Committee Member
DOUGLAS ANDERSONCommittee Member 


Styrelseutskottens arbete under 2012

RevisionsutskottetErsättningsutskottetFinansutskottet
LedamöterStaffan Bohman, ordförande
Trudy Rautio
Göte Dahlin
Trudy Rautio, ordförande (från 27 september 2012)
Staffan Bohman
Elizabeth Bastoni
Anders Moberg
Trudy Rautio, ordförande
Barry W. Wilson
Wendy Nelson
Antal sammanträden975
Arbete under 2012
 • Granskning av finansiella rapporter
 • Granskning av revisorns iakttagelser från revisionsarbetet och riktlinjerna för revisionen
 • Granskning av bolagets risksituation
 • Granskning av oegentligheter och anmälningar (s.k. whistle blowing)
 • Granskning av resultaten från intern kontroll och godkännande av intern kontrollplan för 2013
 • Utvärdering av om funktionerna för trygghet & säkerhet och intern kontroll är fullgoda
 • Utvärdering av revisorns arbete samt beslut om vilka gränser som ska gälla för arbete som utförs av revisorn men som inte är relaterat till revision
 • Utveckling av en ersättningspolicy för ledande befattningshavare
 • Benchmarking av ersättning till ledande befattningshavare
 • Utforma ett incitamentsprogram enbart för 2012
 • Utforma en kortsiktig och en långsiktig rörlig ersättningsplan
 • Utvärdera uppnåendet av strategiska mål för koncernledningen under 2011
 • Bedömning av kompetensen hos koncernledningens medlemmar
 • Granskning och godkännande av ersättningen till koncernledningens medlemmar för 2012 och rekommendation av ersättning till VD för godkännande av styrelsen
 • Granskning och godkännande av strategiska mål för 2012 för koncernledningens medlemmar
 • Granskning av nya hotellprojekt i förhållande till uppsatta kriterier och utvärdering av genomförda, godkända hotellprojekt
 • Övervakning av företagets likviditet och kreditfaciliteter
 • Utvärdering och granskning av företagets finanspolicy, inklusive projektpolicy
 • Hålla sig informerad om bolagets aktiviteter inom portföljförvaltning
 • Granskning av företagets skattesituation
 • Granskning och bedömning av finansiella mål
 • Utvärdering av försäkringsskydd och riskhanteringsfrågor

Arvode till styrelsen 2012

Arvode
  StyrelsenRevisions- utskottet Ersättnings- utskottet Finans- utskottet Totalt
Trudy Rautio52 8446 5003 4856 00068 829
Hubert Joly25 110  2 318  27 427
Staffan Bohman50 0009 0004 000  63 000
Elizabeth Bastoni36 000  4 000  40 000
Göte Dahlin36 0006 500    42 500
Anders Moberg36 000  4 000  40 000
Wendy Nelson36 000    4 00040 000
Barry W. Wilson36 000    4 00040 000
Göran Larssonn/an/an/an/an/a
Emil Bäckströmn/an/an/an/an/a
Totalt307 95322 00017 80314 000361 756
Årsredovisning

Årsredovisning


Besök vårt omfattande ekonomibibliotek och hämta årsredovisning, företagspresentation och hållbarhetsrapport.

Förstoramer

430+

hotell i portföljen

69

länder i EMEA

Delårsrapport

Årsredovisning


Hämta de senaste delårsresultat och presentation, och se vår webbsändning med företagsledningen: VD, CFO och CDO.

Enlargemer

6-8%

EBITDA marginal Ökning

Rezidor TV

Rezidor-TV


Enlargemer

AGM 2014

Latest news

Senaste nytt


Enlargemer

95 000+

rum i drift och under utveckling


Aktiekurs


Ta pulsen på dina investeringar i ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen

Förstoramer

6 400+

Rum signerad
i 2013

Route 2015

Route 2015


6-8% expansionsmarginal 2015

Enlargemer